• Nieruchomości woj. Świętokrzyskie

597 000 PLN (1 587 PLN/m²) ARCHIWALNA

Jędrzejów, Kościelna (Świętokrzyskie)

Lokal usługowy

  • Pokoje1
  • Łazienki-
  • Powierzchnia376.26m²
  • Rodzaj Lokal usługowy
  • Cena 597 000 PLN
  • MiastoJędrzejów
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Jędrzejowie przy ulicy Kościelnej 10.Organizator przetargu:

Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach

ulica Piotrkowska 27

25-510 Kielce

działający w imieniu:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie

ul. Szamocka 3, 5, 01-748 WarszawaOznaczenie i opis nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż

Nieruchomość gruntowa zabudowana – działka o numerze ewidencyjnym 167, obręb 05 o powierzchni 357 m2, położona przy ulicy Kościelnej 10 w Jędrzejowie, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie.

Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 376,26 m2 (dodatkowo podpiwniczenie o powierzchni 71,39 m2).

Dla wskazanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jędrzejowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem KI1J/00000382/6. Szczegółowy opis nieruchomości stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu przetargu.

Na podstawie wyrysu z mapy ewidencyjnej zachodzi domniemanie przekroczenia granic działki nr 167 przez posadowiony na tej działce budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Weryfikacja położenia budynku względem granic działki nr 167 może zostać dokonana jedynie przez geodetę posiadającego stosowne uprawnienia.Cena wywoławcza oraz informacja o opodatkowaniu sprzedaży podatkiem VAT

Cena wywoławcza wynosi 597.000,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych zero groszy).

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług VAT na podstawie artykułu 43 ustęp 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena nieruchomości ustalona zgodnie z ofertą Wygrywającego przetarg płatna jest w całości do dnia zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży przenoszącej własność.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dopuszcza możliwość, że cena nieruchomości zostanie rozłożona maksymalnie na trzy raty, zgodnie z ofertą Wygrywającego przetarg. Kwota pierwszej raty oraz wielkość kolejnych rat, a także ich terminy płatności muszą być określone w ofercie. Zakład ustala następujące zasady płatności ceny nieruchomości:

1. pierwsza rata w wysokości nie niższej niż 50 % ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu płatna do dnia zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży przenoszącej własność;

2. kolejne raty, stanowiące dopełnienie do wartości 100 % ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu, płatne wraz z oprocentowaniem według stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, w wysokości i w odstępach czasu zaproponowanych w przetargu przez oferenta, z zastrzeżeniem, iż ostatnia rata płatna jest w terminie nie dłuższym niż dwa lata od dnia zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży przenoszącej własność.

Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne i sądowe oraz inne koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący.Termin i miejsce składania pisemnych ofert

Oferty należy składać w terminie do 27 października 2022 roku do godziny 15:00

Oferty należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, ulica Piotrkowska 27, 25-510 Kielce lub doręczyć osobiście na adres: Kancelaria – Referat Obsługi Korespondencji Oddziału ZUS znajdującej się w budynku A, parter obok portierni przy ul. Piotrkowskiej 27 w Kielcach lub na Informację Ogólną – Dziennik Podawczy w budynku przy ul. Kolberga 2a w Kielcach (parter – wejście główne) od poniedziałku do piątku w dniach oraz w godzinach pracy urzędu. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Oferta - sprzedaż nieruchomości w Jędrzejowie, ulica Kościelna 10. Nie otwierać przed 28 października 2022 roku godzina 11:00”

Formularz ofertowy znajduje się na stronie: Zakładka sprzedaż i wynajem na stronie zus.plTermin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w obecności oferentów w dniu 28 października 2022 roku o godzinie 11:00 w obiekcie ZUS Oddział w Kielcach, ulica Kolberga 2a, pokój 419, 4 piętro.Warunki przystąpienia do przetargu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie wypełnionego formularza ofertowego (formularz ofertowy stanowi załącznik numer 2 do regulaminu przetargu) oraz wniesienie wadium.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zawartych w niej oświadczeń i zobowiązań.Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia

Wadium w wysokości 29.850,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium i złożenia dowodu wpłaty wraz z ofertą.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Oddziału ZUS w Kielcach:

PKO BP S.A. konto numer: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX016

Na przelewie należy umieścić adnotację:

„Wadium – przetarg Jędrzejów, Kościelna 10”Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał (to jest podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości), nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy warunkowej umowy sprzedaży lub umowy przenoszącej własność w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przekazanym przez organizatora przetargu (to jest uchyli się od zawarcia umowy), zostanie to uznane za rezygnację z zakupu przedmiotu przetargu i skutkować będzie odstąpieniem organizatora przetargu od zawarcia umowy, a w konsekwencji wpłacone przez uczestnika przetargu wadium nie będzie podlegać zwrotowi.Zastrzeżenie dotyczące prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

W takim przypadku organizator przetargu zwraca wniesione wadium nie później niż przed upływem 5 dni od dnia zamknięcia przetargu.Termin i miejsce zapoznania się z regulaminem przetargu

Szczegółowe warunki przetargu zawiera Regulamin przetargu, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: Zakładka sprzedaż i wynajem na stronie zus.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, ulica Kolberga 2a w pokoju 419, 4 piętro od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00.Informacja o wizji lokalnej

Wizji lokalnej przedmiotowej nieruchomości można dokonać do dnia 27 października 2022 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panem Rafałem Dorozem, telefon: XXXXXXXX965, e-mail: kontakt do Pana Rafała Doroza lub Panem Witoldem Lubczyńskim telefon: XXXXXXXX520 lub XXXXXXXX448, e-mail: kontakt do Pana Witolda Lubczyńskiego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00.Informacja o możliwości zawarcia umowy sprzedaży przez organizatora dopiero po uzyskaniu zgody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 z późniejszymi zmianami), w przypadku sprzedaży nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej kwotę 200 000,00 PLN, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do uzyskania zgody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

W przypadku otrzymania odmowy wyrażenia zgody przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zwraca się niezwłocznie wadium wniesione przez uczestnika przetargu.Informacja o prawie pierwokupu przysługującemu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1961 z późniejszymi zmianami) Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (KZN) przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

W związku z powyższym uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany będzie, przed zawarciem umowy przenoszącej własność przedmiotowej nieruchomości, do parafowania projektu warunkowej umowy sprzedaży sporządzonego w formie aktu notarialnego.

Podpisanie aktu notarialnego umowy przenoszącej własność przedmiotowej nieruchomości będzie możliwe po uzyskaniu zgody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz w przypadku niewykonania prawa pierwokupu przez KZN.
Regulamin przetargu:

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu - Opis nieruchomości:

Załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu - formularz ofertowy:Kontakt:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach
tel: XXXXXX965Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: 8947/3186/OOS
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14890082
  • Liczba pokoi: 1

Mapa

Świętokrzyskie, Jędrzejów, Kościelna
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX965
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.