• Nieruchomości woj. Świętokrzyskie

149 430 PLN (101 PLN/m²) na sprzedaż

Sandomierz (Świętokrzyskie)

Działka budowlana

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia1477.00m²
 • Rodzaj Działka budowlana
 • Cena 149 430 PLN
 • MiastoSandomierz
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

Sandomierz, XXXXXXX-21

GN.6840.2.1.2021OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu, przy ul. Długiej i ul. Milberta, stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego.1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności n/w niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego, objętych księgą wieczystą KI1S/00078343/6, położonych przy ul. Długiej i ul. Milberta w Sandomierzu w obrębie 0004 Sandomierz Poscaleniowy, opisanych w poniższej tabeli.


2. Teren w/w nieruchomości nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sandomierz. Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Sandomierza o warunkach zabudowy znak: UA.6730.24.2021 z dnia 16.06.2021 r., teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, funkcja mieszkaniowa jednorodzinna, budowa 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami (…)”.

3. Nieruchomości winny być zagospodarowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w terminach dogodnych dla nabywców.

4. Przy zbywaniu w/w nieruchomości, w celu zapewnienia im dostępu do publicznych dróg gminnych – ul. Długiej i ul. Milberta, będzie ustanowiona dla nich służebność drogi koniecznej na nieruchomościach położonych w Sandomierzu w obrębie 0004 Sandomierz Poscaleniowy, stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego, oznaczonych działkami nr, nr 940, 934/132, 934/172, 934/147, 934/145 i 934/146.

5. Nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością.

6. Ceny przeznaczonych do sprzedaży działek są cenami brutto. Zostały ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), w wysokości nie niższej niż ich wartości rynkowe, określone przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wyceny z dnia 28 sierpnia 2021 r.. Uwzględniają podatek od towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 poz. 686 z późn. zm.).7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wskazanej w w/w tabeli. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu PLN, na konto Starostwa Powiatowego w Sandomierzu – Bank Spółdzielczy w Sandomierzu nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX024 w terminie nie później niż w dniu 17 listopada 2021 r.

Wpłata wadium powinna być opisana numerem ewidencyjnym działki, której dotyczy.

Za datę dokonania wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg wygrał, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży.

Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników, zostaną zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość, oferenci wpisani do rejestrów – aktualny odpis z tego rejestru, uwierzytelnione pełnomocnictwa do reprezentowania oraz dowód wniesienia wadium.

Właściwy organ jest uprawniony do żądania od uczestnika przetargu danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania, adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny.

10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

12. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który przetarg wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin zawarcia umowy wyznaczony zostanie na co najmniej 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Nabywca nieruchomości, ustalony w drodze przetargu, zobowiązany jest zapłacić, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, cenę nabycia nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, pomniejszoną o wcześniej wpłacone wadium.

Nabywca ponosi również koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz opłat sądowych związanych z dokonywaniem wpisów w księdze wieczystej.

14. Przetargi dla poszczególnych nieruchomości odbędą się w terminach i godzinach wskazanych w w/w tabeli, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 34, IV piętro, sala konferencyjna nr 403.

15. Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, w pokoju 205, tel. XXXXXXXX-10, wew. 364.

Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów, informacja o odwołaniu przetargu oraz przyczynie odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej i w BIP Starostwa Powiatowego w Sandomierzu bip.powiat.sandomierz.pl, w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym - w publikatorze internetowym monitorurzedowy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
tel: XXXXXXXX-10, wew. 364Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: 31376/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14525255

Mapa

Świętokrzyskie, Sandomierz
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX010
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka budowlana z rynku wtórnego na sprzedaż Sandomierz

nieruchomosci-swietokrzyskie-24.pl / 14525255

Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -

149 430 PLN

101 zł/m²
Sandomierz

AMK Portal

+48156441010

Główne cechy:

 • Powierzchnia 1477.00m²

Opis - Działka Budowlana

Sandomierz, XXXXXXX-21

GN.6840.2.1.2021OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu, przy ul. Długiej i ul. Milberta, stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego.1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności n/w niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego, objętych księgą wieczystą KI1S/00078343/6, położonych przy ul. Długiej i ul. Milberta w Sandomierzu w obrębie 0004 Sandomierz Poscaleniowy, opisanych w poniższej tabeli.


2. Teren w/w nieruchomości nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sandomierz. Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Sandomierza o warunkach zabudowy znak: UA.6730.24.2021 z dnia 16.06.2021 r., teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, funkcja mieszkaniowa jednorodzinna, budowa 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami (…)”.

3. Nieruchomości winny być zagospodarowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w terminach dogodnych dla nabywców.

4. Przy zbywaniu w/w nieruchomości, w celu zapewnienia im dostępu do publicznych dróg gminnych – ul. Długiej i ul. Milberta, będzie ustanowiona dla nich służebność drogi koniecznej na nieruchomościach położonych w Sandomierzu w obrębie 0004 Sandomierz Poscaleniowy, stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego, oznaczonych działkami nr, nr 940, 934/132, 934/172, 934/147, 934/145 i 934/146.

5. Nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością.

6. Ceny przeznaczonych do sprzedaży działek są cenami brutto. Zostały ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), w wysokości nie niższej niż ich wartości rynkowe, określone przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wyceny z dnia 28 sierpnia 2021 r.. Uwzględniają podatek od towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 poz. 686 z późn. zm.).7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wskazanej w w/w tabeli. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu PLN, na konto Starostwa Powiatowego w Sandomierzu – Bank Spółdzielczy w Sandomierzu nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX024 w terminie nie później niż w dniu 17 listopada 2021 r.

Wpłata wadium powinna być opisana numerem ewidencyjnym działki, której dotyczy.

Za datę dokonania wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg wygrał, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży.

Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników, zostaną zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość, oferenci wpisani do rejestrów – aktualny odpis z tego rejestru, uwierzytelnione pełnomocnictwa do reprezentowania oraz dowód wniesienia wadium.

Właściwy organ jest uprawniony do żądania od uczestnika przetargu danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania, adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny.

10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

12. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który przetarg wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin zawarcia umowy wyznaczony zostanie na co najmniej 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Nabywca nieruchomości, ustalony w drodze przetargu, zobowiązany jest zapłacić, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, cenę nabycia nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, pomniejszoną o wcześniej wpłacone wadium.

Nabywca ponosi również koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz opłat sądowych związanych z dokonywaniem wpisów w księdze wieczystej.

14. Przetargi dla poszczególnych nieruchomości odbędą się w terminach i godzinach wskazanych w w/w tabeli, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 34, IV piętro, sala konferencyjna nr 403.

15. Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, w pokoju 205, tel. XXXXXXXX-10, wew. 364.

Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów, informacja o odwołaniu przetargu oraz przyczynie odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej i w BIP Starostwa Powiatowego w Sandomierzu bip.powiat.sandomierz.pl, w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym - w publikatorze internetowym monitorurzedowy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
tel: XXXXXXXX-10, wew. 364Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)


Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: 31376/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14525255