sprzedaż • działka • budowlana


świętokrzyskie • Starachowice • inż. Władysława Rogowskiego


550 000 PLN
128 041 €
110 832 £
141 165 $
  • 2 837
194 zł
45 €
39 £
50 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE

o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej

wraz z prawem własności nieruchomości budynkowejPołożenie i rodzaj nieruchomości: miasto Starachowice ul. inż. Władysława Rogowskiego
Nieruchomość gruntowa zabudowana

Oznaczenie wg katastru (ewidencji gruntów i budynków) oraz księgi wieczystej: Działki nr: 1169/5 o pow. 0,2815 ha (obręb 0002) (Ba - tereny przemysłowe) i 1087/34 o pow. 0,0022 ha (obręb 0005) (Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy).
Informacja o budynku, numer ewidencyjny 1796, rodzaj wg KŚT: zbiorniki silosy i budynki magazynowe.
księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Starachowicach
nr KI1H/00028627/6

Informacja o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice” - Uchwała nr IV/5/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2008 roku ze zmianami, położona jest w obrębie jednostki B-11 Odlewnia - tereny o przewadze funkcji produkcyjno-magazynowych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa - istniejące/rozwojowe.

Cena brutto do I przetargu w zł: 550 000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) zwolniona z podatku VAT

Wysokość wadium wnoszona w pieniądzu: 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Termin i miejsce przetargu oraz rodzaj przetargu:
20.11.2019 r.,
o godz. 11.00

w budynku Urzędu Miejskiego
w Starachowicach
ul. Radomska 45
sala 130
(I piętro)

pierwszy przetarg pisemny nieograniczony
(część jawna)


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- Wpłacenie wadium w pieniądzu w kwocie 55 000,00 zł tj. w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium przetargowe należy wnieść przelewem bankowym środków pieniężnych na konto Gminy Starachowice - w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. numer rachunku: 59 1020 2629 00009102 0362 0150, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2019 r.

Za datę wniesienia wadiów uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Starachowice.

- Złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 15.11.2019 r., wraz z wymaganymi dokumentami, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, Biuro Obsługi Mieszkańców (parter) bądź pocztą na ww. adres.

Za datę wpływu oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.um.starachowice.pl, w zakładce „Tablica ogłoszeń”, w rozwinięciu „Sprzedaż i wydzierżawianie nieruchomości gminnych” i kolejne rozwinięcie „Przetargi” oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach: www.starachowice.eu.

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach w pokoju 104, tel. 41 273 82 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

Marek MaterekKontakt:
Urząd Miasta Starachowice
tel: +48 41 273-82-58

  • powierzchnia: 2837 m2
  • powierzchnia działki: 2837 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek