sprzedaż • działka • budowlana


świętokrzyskie • Starachowice • Kielecka


5 700 000 PLN
1 326 970 €
1 148 625 £
1 462 985 $
  • 17 838
320 zł
74 €
64 £
82 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE

o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej


1 Adres nieruchomości: miasto Starachowice ul. Kielecka


2 Oznaczenie wg katastru (ewidencji gruntów i budynków) oraz księgi wieczystej:
działka nr 364/5
obręb 0003
o pow. 1,7838 ha

rodzaje użytku:
Bi - inne tereny zabudowane

księga wieczysta prowadzona przez
Sąd Rejonowy
w Starachowicach
Nr KI1H/00001234/9


3 Informacja o przeznaczeniu nieruchomości: Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice” - Uchwała nr IV/5/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2008 roku, nieruchomość objęta przetargiem położona jest w obrębie jednostki E3 - KIELECKA - teren zabudowy jednorodzinnej, duże rezerwy terenów budowlanych.


4 Cena wywoławcza brutto do I przetargu: 5 700 000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów siedemset tysięcy 00/100)
zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późniejszymi zmianami)


5 Wysokość wadium wnoszona w pieniądzu: 570 000,00 zł (słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt tysięcy 00/100)


6 Termin i miejsce przetargu oraz rodzaj przetargu:
19.11.2019 r.
o godz. 11.00

w budynku Urzędu Miejskiego
w Starachowicach
ul. Radomska 45
sala 130 (I piętro)

pierwszy przetarg pisemny nieograniczony
(część jawna)


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

a) Wpłacenie wadium w pieniądzu kwot opisanych w kolumnie 5 tabeli

Wadium przetargowe należy wnieść przelewem bankowym środków pieniężnych na konto Gminy Starachowice - w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. numer rachunku: 59 1020 2629 00009102 0362 0150, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2019 r.

Za datę wniesienia wadiów uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Starachowice.

b) Złożenie pisemnej oferty zawierającej proponowaną cenę i sposób zagospodarowania nieruchomości w terminie do dnia 14.11.2019 r., wraz z wymaganymi dokumentami, w siedzibie Urzędu Miejskiego 27-200 Starachowice ul. Radomska 45, Biuro Obsługi Mieszkańców (parter) bądź pocztą na ww. adres.

Za datę wpływu oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.um.starachowice.pl, w zakładce Tablica ogłoszeń w rozwinięciu Sprzedaż i wydzierżawianie nieruchomości gminnych, kolejne rozwinięcie Przetargi i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach: www.starachowice.eu.Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach w pokoju 104, tel. 41 273 82 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

Marek Materek
Kontakt:
Urząd Miasta Starachowice
tel: +48 41 273-82-58

  • powierzchnia: 17838 m2
  • powierzchnia działki: 17838 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek