sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


świętokrzyskie • Skarżysko-Kamienna • Spółdzielcza


533 550 PLN
122 514 €
110 818 £
135 562 $
  • 163
3 273 zł
752 €
680 £
832 $
za m²

1 łazienka • rynek wtórny • Rok budowy: 1998

Dodaj do schowka    Kontakt

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

ZAMIERZA ZBYĆ
Lokal użytkowy (własnościowe prawo do lokalu) o powierzchni użytkowej 163,80m², mieszczący się na wysokim parterze czterokondygnacyjnego budynku usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spółdzielczej 34b oraz udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 16380/112096 w nieruchomości wspólnej tj. częściach wspólnych budynku i gruntu tj. działkach nr 154/11, 154/15, 153/4 o łącznym obszarze 1353m2
Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta nr KI1R/00000303/6 natomiast dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest księga wieczysta nr KI1R/00017833 /2.

Lokalizacja nieruchomości:
Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa wielorodzinna i usługowa. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do publicznej drogi asfaltowej - ul. Spółdzielcza. W niedalekiej odległości znajdują się placówki edukacyjne, szpital powiatowy oraz sklepy wielkopowierzchniowe m.in. Tesco, Lidl, Biedronka.

Opis nieruchomości:
Lokal znajduje się na wysokim parterze wielorodzinnego budynku. Składa się z 4 pomieszczeń i 2 toalet. Posiada 3 niezależne wejścia bezpośrednio z ulicy, w tym jedno z poziomu chodnika i dwa ze schodami prowadzącymi z chodnika na poziom wysokiego parteru. Lokal posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.
Do budynku, w którym znajduje się lokal doprowadzone są instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna oraz centralnego ogrzewania.

Warunki transakcji:
Sprzedaż nieruchomości następuje z jednoczesnym najmem zwrotnym powierzchni 5,97m² pod bankomat (wydzielone, niezależne pomieszczenie z wejściem bezpośrednio z ulicy).
Szczegóły warunków najmu zawarte są w projekcie umowy najmu, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o sprzedaży (do wglądu po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności).
Miesięczny czynsz najmu za powierzchnię, o której mowa powyżej miesięcznie nie może być wyższy niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) netto.
Oczekiwana cena sprzedaży nieruchomości wynosi 533 550,00 zł netto (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych).
Transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w. zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w części na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 w zw. z art. 29a ust. 8 tej ustawy, przy czym w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie do daty transakcji lub w przypadku gdy organ podatkowy wyda, także po transakcji, inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji, w szczególności na skutek wniesienia wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, Nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.
W związku ze zwolnieniem z podatku VAT, sprzedaż Nieruchomości będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji, płatnym przez Nabywcę.

Informacje dodatkowe:
1) Informujemy, że w przypadku, wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości oraz gdy ceny nabycia nieruchomości, co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert będą różnić się o nie więcej niż 10 %, PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferent zostanie poinformowany;
2) Obszar, w którym usytuowana jest nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej nr XXIII/57/2008 z dnia 29 maja 2008 r. nieruchomość położona jest w strefie oznaczonej jako „TERENY USŁUG”.

Zapraszamy do składania ofert!
Termin składania ofert: 19 lipca 2019 r. do godziny 12:00
Oferta powinna zawierać:
1) dokładne określenie nieruchomości, której dotyczy - co najmniej dane adresowe (miasto, ulica),
2) oferowaną cenę netto zakupu nieruchomości,
3) oczekiwaną cenę najmu powierzchni pod bankomat, która nie może być wyższa niż wskazana w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) netto miesięcznie
4) sposób finansowania transakcji,
5) datę i podpis osoby upoważnionej.
Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(one) do składania oświadczeń woli - reprezentowania oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta poświadczone notarialnie.
Do oferty należy dołączyć oświadczenia zgodne z załącznikami 2 i 3. (do pobrania na stronie Banku https://nieruchomosci.pkobp.pl/ w zakładce dotyczącej sprzedaży Lokalu w Skarżysku-Kamiennej)

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości (w tym dokumenty do wglądu, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności) można uzyskać w Departamencie Sprzedaży i Najmu Nieruchomości PKO Banku Polskiego SA w Krakowie przy al. Pokoju 5, u Pani Ewy Mrugały (tel. 12 683 56 23 kom 722 031 507, adres mailowy ) w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00
Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panią Ewą Mrugałą.

Udział w procesie sprzedaży wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.
W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży.
Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres: w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości.
  • powierzchnia: 163 m2
  • powierzchnia działki: 163 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: 4 piętrowy
  • liczba łazienek: 1 łazienka
  • rok budowy: 1998

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek