Skarżysko-Kamienna sprzedam, budowlana działka

sprzedaż • działka • budowlana


świętokrzyskie • Skarżysko-Kamienna • Sezamkowa


50 100 PLN
11 847 €
10 484 £
13 882 $
  • 588
85 zł
20 €
18 £
24 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Syndyk masy upadłości

Tomasza Grzybowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU TOMBUD w upadłości likwidacyjnej

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Skarżysku Kamiennej przy ul. Sezamkowej, działka gruntowa nr 89/2 o pow. 588 m2, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej prowadzi księgę wieczystą numer KI1R/00032852/2, za cenę nie niższą niż 50 100,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1.złożenie pisemnej oferty przetargowej w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem:

„oferta na zakup nieruchomości Ekonomii”

przesyłką poleconą na adres Aleja IX Wieków Kielc 6/4 25-516 lub osobiście w biurze syndyka pod wskazanym adresem.

2. wpłacenie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej wynikającej z oszacowania tj. 5 010 zł

na rachunek bankowy Masy Upadłości 64 1090 2590 00000001 3270 8134 Bank Zachodni WBK.

Oferta powinna zawierać:

dane oferenta: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania albo nazwa lub firma i adres siedziby jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, oświadczenie woli zawarcia z syndykiem masy upadłości umowy sprzedaży na warunkach określonych w przetargu, z podaniem w walucie polskiej oferowanej ceny zakupu przedmiotu przetargu, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, aktualny odpis z właściwego rejestru albo kserokopię stron dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość w zakresie stron zawierających fotografię i podpis (w przypadku oferentów będących osobami fizycznymi).

Termin składania ofert upływa 20.09.2017 r. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 25 września 2017 r. o godz. 12.25 w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44, 25-312 Kielce, sala XXV.

Z warunkami przetargu można się zapoznać w biurze syndyka pod adresem Aleja IX Wieków Kielc 6/4 bądź telefonicznie pod numerem 041 34 155 84 lub 041 301 00 20.
  • powierzchnia: 588 m2
  • powierzchnia działki: 588 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek