lokal usługowy do sprzedaży, 53 metrów kwadratowych

sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


świętokrzyskie • Skarżysko-Kamienna • Powstańców Warszawy 29


111 000 PLN
26 247 €
23 228 £
30 757 $
  • 53
2 094 zł
495 €
438 £
580 $
za m²

1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Syndyk masy upadłości

Tomasza Grzybowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU TOMBUD w upadłości likwidacyjnej

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

Trzech nieruchomości lokalowych, użytkowych oznaczonych nr U1 o powierzchni 53,33 m2, U2 o powierzchni 54,20 m2, U3 o powierzchni 54,20 m2 położonych w Skarżysku Kamiennej, przy ul. Powstańców Warszawy 29, wpisanych jako całość do księgi wieczystej nr KI1R/00032601/8 za cenę nie niższą niż 111 000 zł netto (lokal U1), 113 000 zł netto (lokal U2), 100 000 zł netto (lokal U3);

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1.złożenie pisemnej oferty przetargowej w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem:

„oferta na zakup nieruchomości nr U1, U2 lub U3”

przesyłką poleconą na adres Aleja IX Wieków Kielc 6/4 25-516 lub osobiście w biurze syndyka pod wskazanym adresem.

2. wpłacenie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej wynikającej z oszacowania tj. 11 100 zł (lokal U1), 11 300 zł (lokal U2), 10 000 zł (lokal U3)

na rachunek bankowy Masy Upadłości 64 1090 2590 00000001 3270 8134 Bank Zachodni WBK.

Oferta powinna zawierać:

dane oferenta: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania albo nazwa lub firma i adres siedziby jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, oświadczenie woli zawarcia z syndykiem masy upadłości umowy sprzedaży na warunkach określonych w przetargu, z podaniem w walucie polskiej oferowanej ceny zakupu przedmiotu przetargu, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, aktualny odpis z właściwego rejestru albo kserokopię stron dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość w zakresie stron zawierających fotografię i podpis (w przypadku oferentów będących osobami fizycznymi).

Termin składania ofert upływa 20.09.2017 r. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 20 września 2017 r. o godz. 12.10 w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44, 25-312 Kielce, sala XXV.

Z warunkami przetargu można się zapoznać w biurze syndyka pod adresem Aleja IX Wieków Kielc 6/4 bądź telefonicznie pod numerem 041 34 155 84 lub 041 301 00 20.
  • powierzchnia: 53 m2
  • powierzchnia działki: 53 m2
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek