sprzedaż • działka • budowlana


świętokrzyskie • Końskie


56 290 PLN
13 225 €
11 834 £
15 061 $
  • 1 346
42 zł
10 €
9 £
11 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


OGŁASZA


PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ

prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 1645 o powierzchni 1346 m2 położonej w Końskich przy ul. Piaskowej.


Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa własności nieruchomości, składającej się z działki nr 1645 o powierzchni 1346 m2, położonej w Końskich, przy ul. Piaskowej, dla której Sąd Rejonowy w Końskich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KI1K/00046346/7.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 56.290,00 złotych netto (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
Transakcja zbycia nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg. stawki 23 % tj. 56.290,00 netto, VAT 12.946,70 zł, wartość brutto wynosi 69.236,70 zł
Wadium w wysokości 2.815,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset piętnaście złote 00/100), należy wpłacić na rachunek sprzedającego nr 13 1240 6292 11110010 5500 2241, w tytule przelewu wskazać należy przedmiot przetargu (przykładowy opis: wadium nieruchomość Końskie ul. Piaskowa), w terminie do dnia 25.06.2019r. Wadium przepada na rzecz zbywającego, jeżeli żaden z Oferentów przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrywa przetarg ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych Oferentów zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, przelewem na rachunek wskazany przez każdego z Oferentów przetargu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2 w sali 202. Zbywca zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert oraz odwołania przetargu, jak również unieważnienia przetargu lub jego wyniku bez podania przyczyny.
Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie 30 dni od dnia otwarcia oferty, chyba, że termin związania ofertą zostanie przedłużony za zgodą stron. Oferenci w wyniku przetargu zostaną powiadomieni na piśmie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zamknięcia przetargu. Odstąpienie od zawarcia umowy oraz nieuiszczenie ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez spółkę, traci prawa wynikające z przybicia oraz utratę wadium. Wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego i po zapłaceniu całej ceny nabycia.
Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości i są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b).Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne, firmy doradcze, dostawcy systemów informatycznych współpracujących z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, a konsekwencją ich niepodania, będzie brak możliwości zawarcia umowy.
Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze specyfikacją warunków sprzedaży należy złożyć do dnia 26.06.2019 r. do godz. 9:30 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta przetargowa na zakup prawa własności nieruchomości w Końskich ul. Piaskowa - nie otwierać do dnia 26.06.2019 do godz.10:00” w kancelarii Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2 lub listownie na adres Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zakładu.
Specyfikacja warunków sprzedaży jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.psgaz.pl w zakładce Nieruchomości i majątek na sprzedaż/Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach.
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela Dział Nieruchomości i Transportu - Pani Dagmara Banaś-Bąk (tel. 41 349 43 50) oraz Pani Anna Klehr (tel. 15 833 62 40), adres e-mail: ,

Wizji nieruchomości można dokonać osobiście bez potrzeby osoby reprezentującej sprzedającego (teren nieogrodzony).
  • powierzchnia: 1346 m2
  • powierzchnia działki: 1346 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek